Informacje RODO

Informacje ogólne o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo, w Firmie Handlowo - Usługowej BCCROSS Byrtek Tadeusz, z siedzibą 43-460 Wisła, ul. Fiedorowska 5, mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

Wykonując obowiązki administratora danych, zapisane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne różnym kategoriom osób, których dane są przetwarzane w naszej firmie.

Korzystamy z możliwości zamieszczenia takich informacji na naszej stronie WWW także w celu wykonania obowiązku informacyjnego wobec osób, w stosunku do których forma bezpośredniego informowania osoby wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku.

Informacja dla Kontrahentów

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby nabywające lub sprzedające Firmie Handlowo - Usługowej BCCROSS Byrtek Tadeusz produkty lub usługi

Firma Handlowo - Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo - Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz, z siedzibą 43-460 Wisła, ul. Fiedorowska 5, • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, • celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji i prowadzenie marketingu własnych produktów i usług, • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji, • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.2 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu.

Informacja dla uczestników imprez zainteresowanych polisą ubezpieczenia

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: uczestnicy imprez objęci polisą ubezpieczenia

Firma Handlowo - Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo - Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz, z siedzibą 43-460 Wisła, ul. Fiedorowska 5, • Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od naszego klienta - podmiotu, który zlecił administratorowi organizację imprezy i ubezpieczenie jej uczestników, • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z czynnościami mającymi na celu zawarcie umowy ubezpieczenia uczestników imprezy organizowanej przez administratora, przy czym ich przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest ubezpieczenie uczestników imprezy zgodnie ze zleceniem klienta, • kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, • celem przetwarzania jest dokonanie czynności mających na celu zawarcie umowy ubezpieczenia uczestników imprezy organizowanej przez administratora, zgodnie ze zleceniem klienta, • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, towarzystwu ubezpieczeniowemu wystawiającemu polisę ubezpieczenia, • dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej, niż jeden rok ponad okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Informacja dla korzystających z rezerwacji miejsc w innym hotelu

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby korzystające z rezerwacji miejsc w innym hotelu, dokonanej za pośrednictwem Firmy Handlowo - Usługowej BCCROSS Byrtek Tadeusz

Firma Handlowo - Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo - Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz, z siedzibą 43-460 Wisła, ul. Fiedorowska 5, • Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od naszego klienta - podmiotu, który zlecił administratorowi dokonanie rezerwacji miejsc w innym hotelu, • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest dokonanie przez administratora rezerwacji miejsc w innym hotelu, zgodnie ze zleceniem klienta, • kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, • celem przetwarzania jest dokonanie przez administratora rezerwacji miejsc w innym hotelu, zgodnie ze zleceniem klienta, • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym świadczącym dla administratora usługi outsourcingowe w zakresie hostingu i obsługi informatycznej, hotelowi w którym dokonana zostanie rezerwacja miejsc, • dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej, niż jeden rok ponad okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.